Toimitusehdot

Verkko-ostajan tuki
Apua ostamiseen

 

1. TOIMITUSTAPA JA -AIKA
Toimitus tapahtuu myyjän toimesta seurakunnan tai muun vastaavan viranomaisen osoittamalle hautapaikalle kahden (2) kuukauden kuluessa tilaussopimuksen vahvistamisesta ottaen huomioon seurakunnan toimitusaikaa koskevat määräykset. Talvella hankitun hautakiven toimitusaika saattaa olla huomattavastikin pidempi.

2. TILAUKSEN HYVÄKSYMINEN JA MUUTTAMINEN
Myyjä hankkii tarvittaessa hautakivelle seurakunnan tai muun vastaavan viranomaisen hyväksymisen. Mikäli seurakunta ei hyväksy tilattua hautakiveä, tilaussopimus purkautuu, eikä ostajalle tällöin aiheudu kustannuksia.

3. VÄRI- YM. VAIHTELUT, MITTATOLERANSSIT
Luonnonkivelle ominaiset värivaihtelut, raidat, täplät tms. eivät tee hautakivestä virheellistä.
-Mittatoleranssit EDULLISET HAUTAMUISTOMERKIT-MALLISTO: +/-4%
-Mittatoleranssit MUUT ESILLÄ OLEVAT MALLISTOT: kiven paksuus +/-10mm, sahatun ja kiillotettureunaisen kiven korkeus- ja leveystoleranssi +/-15mm, louhittureunaisen kiven korkeus- ja leveystoleranssi +/-20mm.

4. REKLAMAATIO
Ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun hän oli havainnut virheen tai olisi pitänyt havaita se.

5. KUOLINPESÄN LUKUUN HANKITUN HAUTAKIVEN MAKSUSTA VASTAAMINEN
Hautakiven tilaussopimus muodostuu kuolinpesän nimelle. Mikäli hautakiven maksutavaksi valitaan lasku toimituksen jälkeen 14 pv. netto, myös lasku muodostuu kuolinpesän nimellä. Tällöin hautakiven maksu voidaan suorittaa suoraan kuolinpesän tililtä. Laskun c/orivillä( toinen rivi) on tilaussopimuksen allekirjoittaneen henkilön(ostaja) nimi. Allekirjoittamalla tilaussopimuksen ostaja sitoutuu vastaamaan hautakiven maksamisesta henkilökohtaisesti siinä tapauksessa, että kuolinpesällä ei olisi varoja hautakiven maksusta suoriutumiseen maksuehtojen mukaisesti. Tässä tapauksessa mahdolliset perintätoimet kohdistetaan sopimuksen allekirjoittaneeseen henkilöön(ostaja).
Mikäli hautakiven maksutavaksi valitaan erämaksu, lasku muodostuu aina tilaussopimuksen allekirjoittaneen(ostaja) henkilön nimelle.

6. OMISTUSOIKEUS
Omistusoikeus tässä sopimuksessa mainittuun hautakiveen siirtyy ostajalle kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Myyjällä on oikeus siirtää hautakiven omistusoikeus toimituksen jälkeen asiakkaan tilaussopimuksessa antamalla ja sähköisesti vahvistamalla valtakirjalla myyjän osoittamalle verkkokaupankäynnin maksunvälittäjä- ja rahoitusyhtiölle.
ERITYISESTI HUOMIOITAVAA:
-MAKSUTAPA 14pv. NETTO: Mikäli toimitettua hautakiveä, jolle ei ole ennen laskun eräpäivää sovittu erillistä maksusuunnitelmaa, ei ole maksettu 4 kuukauden kuluessa laskun eräpäivästä, myyjällä on oikeus poistaa hautakivi haudalta mikäli perintätoimista huolimatta hautakivi on maksamatta.
Osittain maksettu hautakivi, jolle ei ole voimassa olevaa maksusuunnitelmaa, myyjällä on oikeus poistaa hautakivi haudalta 12kk kuluttua toimituksesta mikäli perintätoimista huolimatta saatavaa ei ole maksettu. Tällöin hautakiven myyjä palauttaa maksetut suoritukset ostajalle Osuuspankin maksuosoituksella 14pv. kuluessa hautakiven poistosta haudalta.
-MAKSUTAPA ERÄMAKSU 12kk: Omistusoikeus hautakiveen siirtyy toimituksen jälkeen myyjän osoittamalle rahoitusyhtiölle asiakkaan sähköisesti vahvistamalla valtakirjalla. Tämän jälkeen mahdolliset perintätoimet suorittaa rahoitusyhtiö.

7. PALAUTUSOIKEUS
Hautakivi on aina yksilöllinen tuote. Täten verkkokaupankäynnin palautusoikeuskäytäntöä ei sovelleta.

8. YLIVOIMAINEN ESTE
Jos myyjän viivästyksen toimituksessa aiheuttaa ylivoimainen este kuten sota, vienti- tai tuontikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytyminen, tulipalo tai työselkkaus, tai muu yhtä merkittävä tai epätavallinen syy, ostajalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen tai kaupan purkamiseen. Jos hautakiven paikalleen asentamisen esteenä on maan jäätyminen, ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos asentaminen ei tapahdu kahden (2) kuukauden kuluessa esteen vaikutuksen lakkaamisesta. Jos ostajan maksuviivästys tai kaupan peruuttaminen on johtunut ylivoimaisesta esteestä, myyjällä ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen.

9. VIIVÄSTYSKORKO JA PERINTÄKULUT
Myyjällä tai rahoitusyhtiöllä, jolle saatava on ostajan valtuuttamana siirretty on oikeus periä viivästyskorkoa erääntyneestä suorituksesta korkolain mukaisesti sekä kohtuulliset perintäkulut.

10. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU
Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välillä neuvotteluilla, ostaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne voidaan nostaa kuluttajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.