Pohjolan Muistokiven asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Verkko-ostajan tuki
Apua ostamiseen

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) mukainen rekisteriseloste.

Päivitetty 24.05.2018


1. REKISTERIN PITÄJÄ

Pohjolan Muistokivi  (Y-tunnus:2006445-8)
Elotie 9  33470 Ylöjärvi
puh. +358452753711
s-posti: asiakaspalvelu@pohjolanmuistokivi.fi


2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Seppo Sairanen
Loikarintie 19-66, 39130 Sasi
puh. +358405112558
s-posti: seppo.sairanen@kiviliikesairanen.fi


3. REKISTERIN NIMI

Pohjolan Muistokivi Verkkomyymälän asiakasrekisteri


4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on kaupan luottosuhteen perustaminen, tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakasrekisterin ylläpitäminen. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointitarkoituksiin luovuttamatta tietoja ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan käyttää Pohjolan Muistokiven toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) mukaisesti. Rekisteritiedot saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimelle teknisten vaatimusten vuoksi. Tällöin tietoja käsitellään vain teknisten rajapintojen kautta.
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.


5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterin tietosisältö perustuu asiakkaalta itseltään saatuihin tietoihin:


- Muistomerkin sisältämät vainajan nimi- ja aikatiedot
- Asiakkaan etu- ja sukunimi
- Asiakkaan HETU
- Asiakkaan sähköpostiosoite
- Asiakkaan postiosoite
- Asiakkaan puhelinnumero
- Tiedot tilauksesta

Asiakas on vastuussa tietojen oikeellisuudesta ja niiden päivittämisestä tarpeen mukaan.
Jatkuva, automaattisesti keräytyvä tietosisältö käsittää historian tehdyistä tarjouksista ja kaupoista sekä niihin liittyvästä yhteydenpidosta. Kolmansilta osapuolilta hankittava tieto voi käsittää luottotietoja sekä muita vastaavia, joita kolmannet osapuolet tuottavat yleisinä yritystietopalveluina.


Tarkastuksia voidaan tehdä myös yleisistä julkishallinnon lähteistä.


6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan asiakkaan itse luovuttamana tilauksen vahvistamisen yhteydessä.


7. TIETOJEN LUOVUTUS

Pohjolan Muistokivi Verkkomyymälä harjoittaa luottokauppaa. Tiedot luovutetaan asiakkaan antamalla ja sähköisesti vahvistamalla valtakirjalla verkkokaupan maksunvälittäjä- ja luottoyhtiö KLARNALLE. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Pohjolan Muistokiven tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen kannalta välttämätöntä.


8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle lukuunottamatta edellisiä perusteita.


9. REKISTERIN SUOJAUS JA HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Pohjolan Muistokivi suhtautuu vakavasti henkilötietojen salassapidon turvaamiseen. Käytämme hallinnollisia, fyysisiä ja elektronisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi luvattomalta käytöltä. Keräämme tiedot tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Vaikka pyrimme varmistamaan henkilötietojen eheyden ja turvallisuuden, emme voi taata, että käytetyt turvatoimet estävät kolmansia osapuolia ja niin kutsuttuja hakkereita pääsemästä käsiksi henkilötietoihin laittomasti. Ilmoitamme sinulle lain vaatimalla tavalla kaikista salaamattomien, elektronisesti tallennettujen henkilötietojen suojaukseen, salassapitoon tai eheyteen liittyvistä rikkomuksista tarkoituksenmukaiseen aikaan ja ilman kohtuutonta viivettä tavalla, joka vastaa (i) lain täytäntöönpanon tarpeita tai (ii) rikkomuksen laajuuden määrittämistä ja tietojärjestelmän kohtuullisen eheyden palauttamista.


Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.


10. TARKASTUSOIKEUS

Henkilön pyynnöstä hänelle lähetetään määräajan puitteissa oma henkilörekisteriote rekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Tarkastuspyyntö osoitetaan kohdassa 2 määritellylle yhteyshenkilölle.


11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon oikaisua. Rekisterin ylläpitäjä muuttaa rekisterissä olevat tiedot välittömästi rekisteröidyn henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö osoitetaan kohdassa 2 määritellylle yhteyshenkilölle.


12. TIETOJEN POISTO

Henkilöllä on oikeus vaatia omien tietojen poistamista rekisteristä. Henkilön tiedot poistetaan rekisteristä välittömästi tämän sitä vaatiessa. Pyyntö tietojen poistosta osoitetaan kohdassa 2 määritellylle yhteyshenkilölle.